Algemene Voorwaarden

QUICKFIT by Vivo Verko

FIT-GROUP BVBA
KBO: 0644519864
BTW: BE-0644519864

Artikel I. Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

QuickFit: FIT-GROUP BVBA, QuickFit by Vivo Verko en/of het trainingsconcept dat aan de klant wordt aangeboden onder de naam QuickFit

Klant: Persoon of groep personen (bedrijf, club, organisatie, etc.) die door een QuickFit coach begeleid en getraind wordt

Training: EMS-Training op afspraak

Locatie: Plaats waar de training op afspraak wordt uitgeoefend

Artikel II. Algemeen

2.1 QuickFit is als concept onderdeel van VIVO VERKO, de merk- en handelsnaam van FIT-GROUP BVBA.

2.2 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen een klant en QuickFit aangegaan, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alles geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen een klant en QuickFit, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter van het gerechtelijk arrondissement Limburg, Afdeling Hasselt.

2.3 Door zijn inschrijving verklaart de klant de algemene voorwaarden en de huisregels van QuickFit te kennen en te aanvaarden.

2.4 QuickFit is gerechtigd de huisregels en de algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe klanten en voor klanten die een nieuwe beurtenkaart bij QuickFit aanschaffen.

2.5 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, trainingen en overeenkomsten tussen QuickFit en de klant, respectievelijk zijn/haar rechtsopvolger(s), tenzij anders aangegeven.

2.6 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op trainingen met QuickFit, waarbij derden betrokken worden.

2.7 Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, ongeldig of onwettig zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.8 QuickFit biedt de gelegenheid tot training op de als zodanig opgegeven locatie, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van de locatie wordt de klant terstond op de hoogte gesteld.

Artikel III. Uitvoering van de training

3.1 QuickFit voert de werkzaamheden in het kader van de training uit, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

3.2 QuickFit is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat er werd uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/ of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.

Artikel IV. Beurtenkaarten en tarieven

4.1 Er wordt onderscheid gemaakt tussen een SINGLE beurtenkaart, een DUO beurtenkaart en een LOSSE beurt.

4.2 In geval van een SINGLE beurtenkaart traint de klant steeds onder begeleiding van een QuickFit coach, terwijl er mogelijks nog (maximaal) één andere persoon meetraint.

4.3 DUO beurtenkaarten worden steeds door 2 klanten gezamenlijk aangekocht (prijs geldt per persoon), waarbij deze steeds als vaste trainingspartners samen trainen. Een DUO beurtenkaart kan NIET gebruikt worden door 1 persoon van het duo om een SINGLE training te volgen. Hiervoor dient deze persoon een LOSSE beurt ofwel een aparte SINGLE beurtenkaart aan te kopen.

4.4 Een LOSSE beurt betreft een afzonderlijke trainingssessie van 1 persoon. Het tarief van een LOSSE beurt betreft 27,5 euro in geval de klant reeds in het bezit is van een geldige beurtenkaart. Zonder geldige beurtenkaart, betreft het tarief van een LOSSE beurt 35 euro.

4.5 De tarieven van de beurtenkaarten zijn inclusief BTW en worden vermeld op de website.

4.6 Elke beurtenkaart heeft een specifieke geldigheidsduur, die door de klant strikt moet worden
gerespecteerd. De geldigheidsduur van de beurtenkaarten wordt vermeld op de website onder het item 'Tarieven'.

4.7 De geldigheidsduur van de beurtenkaart kan door QuickFit verlengd worden in geval van langdurige ziekte of blessure in hoofde van de klant, dan wel in geval van een geplande vakantie.

Artikel V. Reservaties: Maken, Wijzigen en Annuleren van afspraken

5.1 Trainen bij QuickFit kan enkel op afspraak.

5.2 De klant maakt online (aangewezen), ter plaatse (trainingslocatie) of telefonisch een afspraak. QuickFit behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een afspraak om wat voor reden dan ook te wijzigen of te annuleren.

5.3 Afspraken kunnen door de klant gewijzigd of geannuleerd worden tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak. Wordt de afspraak pas binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak door de klant geannuleerd, dan behoudt Quickfit zich het recht voor de afspraak in rekening te brengen.

5.4 Bovenstaande regel geldt ook voor de DUO-trainingen. Dit wil zeggen, wanneer 1 persoon van het duo binnen de 24 uur voorafgaand aan de afspraak zijn/haar beurt wenst te annuleren, zal zijn/haar beurt in rekening worden gebracht. De andere persoon van het duo kan nog steeds zijn/haar geboekte training komen volgen op het geboekte tijdstip.

5.5 Indien de klant niet komt opdagen op de afspraak, zonder QuickFit hiervan te verwittigen, wordt de training ipso facto in rekening gebracht.

Artikel VI. Betaling

6.1 De klant dient de betaling van de gekozen beurtenkaart uit te voeren vóór aanvang van de
eerste officiële training (proefles niet meegerekend). De betaling kan bij QuickFit zowel contant als via overschrijving gebeuren.

6.2 Bij niet-betaling van de beurtenkaart, is QuickFit gerechtigd de klant de toegang te weigeren.

Artikel VII. Aansprakelijkheid

7.1 QuickFit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat QuickFit is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. QuickFit is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de locatie.

Artikel VIII. Persoonsgegevens & privacy

8.1 De klant voorziet QuickFit vóór de eerste training van alle gegevens, waarvan QuickFit
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen
dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de trainingen.

8.2 Bij de aanvang van een nieuwe beurtenkaart wordt aan de klant gevraagd om het document ‘persoonlijke info klant’ in te vullen en te ondertekenen. Ziektes, kwetsuren, operaties en andere factoren die een invloed kunnen hebben op de voorgestelde trainingen, moeten hier duidelijk vermeld worden.

8.3 QuickFit gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de
persoonsgegevens.

8.4 Indien de klant zijn persoonlijke gegevens aan QuickFit overmaakt, worden deze in het bestand van het QuickFit opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om de klant te informeren over de nieuwe producten en diensten, voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt.

8.5 De klant kan een gratis geschreven overzicht van zijn persoonlijke gegevens en eventueel een rechtzetting van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens krijgen door middel van een gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan QuickFit, welke is voorzien van een bewijs van de identiteit van de klant (kopie van een identiteitskaart). QuickFit zal het overzicht uiterlijk 45 dagen na ontvangst van de aanvraag verstrekken.

Artikel IX. Huisregels bij QuickFit

9.1 De klant dient zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van QuickFit.

9.2 De klant vertoont geen ongewenst en/of onzedelijk gedrag, niet naar andere klanten toe en
niet naar werknemers van QuickFit toe. Bij constatering hiervan zal QuickFit de klant
verzoeken QuickFit te verlaten. In dit geval is QuickFit wel gerechtigd het volledige overeengekomen tarief van de beurtenkaart te innen.

9.3 Er mogen geen meegebrachte etenswaren of dranken worden genuttigd, bij constatering
hiervan zal QuickFit de klant hierop aanspreken.

9.4 Het is uitdrukkelijk verboden om de apparatuur op andere wijze te gebruiken dan waarvoor
ze ontworpen zijn.

9.5 De klant dient omgekleed op afgesproken tijdstip te verschijnen. QuickFit behoudt zich het
recht om de training aan het einde van afgesproken tijdstip te beëindigen en extra kosten te
berekenen bij overschrijding van de afgesproken tijd.

9.6 Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag
QuickFit de verloren tijd inkorten op de training en toch het gehele afgesproken honorarium
berekenen. Indien de klant meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd bij QuickFit aankomt, kan QuickFit de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

9.7 Klanten dienen ten alle tijden de instructies gegeven door medewerkers van QuickFit op te
volgen. Klanten die geen gehoor geven aan deze instructies kunnen de toegang geweigerd
worden. Bij diefstal of agressie wordt steeds de politie verwittigd.